Posts List

一个简单的输入输出算法题

有一天同学给了一个非常简单的算题,我居然写了半天,这次我要把它记录下来,以此明志,以后应该要更加注重这方面的锻炼。 题目 ime Limit: 1000 MS Memory Limit: 32768 K 给定两个同样长度的整数数组a[n]和b[n],按照公式c[n]=a[n] * 2 - b[n]生成数组c[n],并输出。 输入格式: 共2行数据,每一行是以空格为分隔符的数组,第一个数是一个正整数n,表示数组元素的个数(2<=n<=100), 接下来是n个正整数表示数组元素,每个整数不超过100。 输出格式: 共1行数据,第一行是以空格为分隔符的数组,第一个数是一个正整数n,表示数组元素的个数(2<=n<=100),接下来是n个正整数表示数组元素,每个整数不超过100。 样例: 输入: 10 18 38 83 93 53 36 39 58 8 93 10 55 79 20 71 60 66 79 55 78 66 输出 10 -19 -3 146 115 46 6 -1 61 -62 120 代码 #include "stdafx.h" #include<iostream> using namespace std; int main() { int a[100],b[100],c[100]; int n,n_; cin >> n; int m,m_; for (int i = 0; i < n;++ i) { cin >> m; a[i] = m; } cin >>n_; for (int i = 0;i < n; ++ i) { cin >> m_; b[i] = m_; } for (int i = 0;i <= n;i++) { if (i == 0) cout << n << " "; else cout << a[i-1]*2 - b[i-1] << " "; } return 0; } 这个程序很简单,只是数组的输入输出就好了,以后应该还是要找点OJ题目练习一下。